2018, ഓഗസ്റ്റ് 6, തിങ്കളാഴ്‌ച

Vaccancy For Qatar
We are looking for   QATAR licensed drivers for   QATAR 

1.Heavy drivers -- 1700 QAR +Overtime

2.Light drivers  -- 1200 QAR+Overtime

 Free Food & accommodation
 valid Qatar license mandatory
 should not have ban /visa restrictions   
please send cv to drivers@mpdgroupmail.comOR CALL TO  :  +91 9947540009

                           +91 9947540002